จังหวัดแพร่ Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งเป้าจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้

                          นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแพร่
                         โดยก่อนการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เปิด Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด พร้อมมอบป้ายหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน ในจังหวัดแพร่
                         จังหวัดแพร่มีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 726 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็นเขตหมู่บ้าน 708 หมู่บ้าน เขตชุมชนเมือง 18 ชุมชน จัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2548 - 2567  จำนวน 313 หมู่บ้าน/ชุมชน ยังคงเหลือหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 413 หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย หมู่บ้าน 408 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ซึ่งตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยต้องจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2567

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar