จังหวัดแพร่เตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 โครงการงบประมาณ 3.638 ล้านบาท

                   นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรของจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้จังหวัดแหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะประสบปัญหาด้านการตลาดในช่วงผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกรอบแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้กรมการค้าภายในดำเนินการนั้น
                   จังหวัดแพร่โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้คาดการณ์ผลผลิตลำไย และส้มเขียวหวาน ปี 2565 มีพื้นที่ปลูกลำไย 3,709 ไร่ ปริมาณผลผลิตจำนวน 1,450 ตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และมีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวาน 16,424 ไร่ ปริมาณผลผลิตจำนวน 15,241 ตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม ร้อยละ 70 เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ร้อยละ 20 และเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ร้อยละ 10 
                   และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดแพร่โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ได้เห็นชอบและเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเชื่อมโยงกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดแพร่ ปี 2565 เป้าหมาย 200 ตัน งบประมาณจำนวน 618,000 บาท และโครงการเชื่อมโยงกระจายส้มเขียวหวานออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดแพร่ ปี 2565 เป้าหมาย 1,000 ตัน จำนวน 3,020,000 บาท 
                   นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่กล่าวว่า เนื่องจากในปี 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ยังไม่ได้มีการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตลำไยและส้มเขียวหวาน แต่คาดว่าปริมาณผลผลิตในปี 2566 จะใกล้เคียงกับปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้าในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะช่วงผลผลิตออกตามฤดูกาลพร้อมกันได้อย่างทันท่วงที เห็นควรเสนอแผนการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปีงบประมาณ พ ศ. 2566 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเชื่อมโยงกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดแพร่ ปี 2566 เป้าหมาย 200 ตัน งบประมาณจำนวน 618,000 บาท และโครงการเชื่อมโยงกระจายส้มเขียวหวานออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดแพร่ ปี 2566 เป้าหมาย 1,000 ตัน จำนวน 3,020,000 บาท
                   ทั้งนี้จังหวัดแพร่จะได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ดังกล่าว เพื่อเตรียมการณ์ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนส้มและลำไยต่อไป /. 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม