จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                วันนี้ (13 ม.ค.65) เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดแพร่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย โดยมีเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คำขวัญ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”
                แนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลไกมีทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนงานทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอ ขั้นตอนที่ 2 จำนวนและการตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนครัวเรือน ขั้นตอนที่ 4 มีการบันทึกแผนงานโครงการในระบบ eMENSCR ขั้นตอนที่ 5 บูรณาการความช่วยเหลือเป็นการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอและขั้นตอนที่ 6 การรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความยากจนฯ ระดับจังหวัด
                ทั้งนี้จังหวัดแพร่มีจำนวนเป้าหมายครัวเรือนยากจนและระบบ TPMAP จำนวน 2,983 ครัวเรือน จำนวน 5,664 ปัญหา ได้แก่สุขภาพ จำนวน 991 ปัญหา การเข้าถึงบริการภาครัฐ 18 ปัญหา ปัญหาด้านรายได้ 4,184 ปัญหา ด้านการศึกษา 305 ปัญหา ความเป็นอยู่จำนวน 116 ปัญหา โดยจังหวัดแพร่มีแผนการขับเคลื่อนงานเพื่อขจัดความยากจนดังกล่าวได้แก่ จัดทำแผนพัฒนาครัวเรือน(ศจพ.3 )ที่ตรวจสอบแล้วภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยทีมพี่เลี้ยงคอยกำกับดูแล ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เป้าหมายตามสภาพปัญหาพร้อมกับบันทึกภาพให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2565 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนโครงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายในปี 2566 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันที่ 20 ของเดือน มีการติดตามสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด
                จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อมูลครัวเรือนทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดแพร่ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานขจัดปัญหาความยากจนตามแผน แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/ รายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม