สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

 

                    วันนี้(19 ม.ค.65 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ตามโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
                 โดยมีประเด็นการสื่อสารที่สำคัญที่แจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลไปยังประชาชน องค์กรต่างๆ ตามบทบาทของหน่วยงาน ประกอบด้วย เรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับจังหวัด 11 เรื่อง ได้แก่ การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ.2565 , การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19 ผ่อนคลายลง , ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 แบบเชิงรุก , ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ในระยะยาว , การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว , การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย,การปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ ,Tech and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ-เทคโนโลยี, Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก ,Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ และ Thai Culture…Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล  
                 นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ร่วมประชุมได้ซักถาม ในประเด็นสงสัย และการนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามบริบทขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึง นโยบายภาครัฐ สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการของภาครัฐต่อประชาชน พร้อมทั้งได้แนะนำบทบาทภารกิจหน้าที่และช่องทางสื่อสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ให้ที่ประชุมรับทราบ

ชัยเชษฐ์ ปัดเปา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :