จังหวัดแพร่บรรจุหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียน เพื่อให้เด็กแพร่รักถิ่นฐานบ้านเกิดแหล่งไม้สักสำคัญของประเทศ

           นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ถึงการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนพัฒนาจังหวัดแพร่ ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้เด็กแพร่ไม่ลืมรากฐานตนเองอันจะนำไปสู่การรักถิ่นฐานบ้านเกิด ภูมิใจในรากฐานของตนเองและส่งผลถึงการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ให้ยั่งยืน ตามคำขวัญของจังหวัดแพร่ที่ว่า หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

          นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 กล่าวถึงหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนจังหวัดแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่จังหวัดแพร่ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) มูลนิธิวีระไวทยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยยกร่างหลักสูตรจัดทำรวบรวมหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่ ระดับปฐมวัย , ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตั้งแต่อาณาจักรล้านนามีไม้สักทองต้นสูงใหญ่ขึ้นหนาแน่นตาม ริมฝั่งแม่น้ำยมและยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ถึงปัจจุบัน

          การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่ เน้นกระบวนการ Active Learning มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ ฝึกปฏิบัติจากสิ่งของจริงที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน ผ่านประสบการณ์เรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยใช้สมองเป็นฐาน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมทุกการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งทักษะที่สร้างเสริมความเข้าใจของนักเรียนเป็นผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดตามหลักสูตรและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับนักเรียนโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่โดยหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ แก่สถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนในจังหวัดแพร่ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของ ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม