พช.แพร่ ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565

          วันนี้ (20 พ.ค.65) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจ คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565
          ทั้งนี้โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 OTOP Product Champion : OPC) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Proile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
          โดยวันนี้เป็นวันแรกในการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะทำงานพิจารณาการตรวจสอบกลั่นกรอง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ร่วมกันให้ค่าคะแนนแก่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรรฯ ทั้งในส่วน ก ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 30 คะแนน และส่วน ข ด้านการตลาดความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ จำนวน 25 คะแนน มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาคัดสรร 8 อำเภอ จำนวนผู้ประกอบการ 138 กลุ่ม/ราย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  5 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม  ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  รวม 251 ผลิตภัณฑ์ และดำเนินการระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการการคัดสรรจังหวัดแพร่จะได้รวบรวมผลคะแนนการคัดสรรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร ในระดับจังหวัด ส่งไปดำเนินการคัดสรร ในส่วนกลางต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ / รายงาน

       

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม