จังหวัดแพร่จะลงพื้นที่ประเมินผลงานคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

                        นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า จังหวัดแพร่จะดำเนินการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ในวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. บ้านสบเกิ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เกิ้ง อำเภอวังชิ้น เวลา 13.30 น. บ้านบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง , วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. บ้านห้วยขอน หมูที่ 14 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง เวลา 13.30 น. บ้านห้วยขึม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง , วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 1 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย เวลา 13.30 น. บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝ่าย อำเภอสูงเม่น และวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. บ้านสะเลียมเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ เวลา 13.30 น. บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่
                        ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวอีกว่า กรมการปกรองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งของตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำริให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัด อำเภอ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การส่งเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
                        โดยหมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ต้องหมู่บ้านเป็นพื้นฐานการพัฒนา , พัฒนาด้านคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ด้วยหลักคุณธรรมนำการพัฒนา , เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยใช้แนวทาง “บวร” หรือ “บรม” ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนา
                        สำหรับรางวัลดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย , รางวัลรองชนะเลิศ อันดันที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย , รางวัลรองชนะเลิศ อันดันที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย และรางวัลชมเชย จะได้รับประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย และหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้เข้ารับการตรวจประเมินผลงานในระดับเขตต่อไป
                        ซึ่งรางวัลระดับเขตจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 30,000 บาท , 25,000 บาท และ 15,000 บาท ตามลำดับ โดยชนะเลิศส่งเข้าตรวจประเมินในระดับภาคต่อไป ส่วนรางวัลระดับภาค จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท , 80,000 บาท และ 60,000 บาท ตามลำดับ พร้อมกับรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม