จังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำแม่แคม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เกิดคลองสวย น้ำใส เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

                        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(20พ.ค.65) ที่บริเวณหน้าลานวัดสำเภา หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ติดตามโครงการกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในตำบลเหมืองหม้อ โดยกลุ่มจิตอาสาประชาชนตำบลเหมืองหม้อ และชุดเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการขุดลอกรื้อวัชพืชในลำน้ำแม่แคม
                        ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาด สวยงาม จังหวัดแพร่จึงได้ดำเนินการสำรวจลำน้ำแม่แคมที่มีความสำคัญ มีต้นน้ำจากภูผาด่าน พื้นที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ ไหลลงสู่แม่น้ำยม ความยาวลำน้ำประมาณ 18.3 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 5 ตำบล 28 หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากลำน้ำ 6,231 ครัวเรือน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในแนวลำน้ำ 5 แห่งได้แก่ เทศบาลตำบลสวนเขื่อน เทศบาลตำบลบ้านถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เทศบาลตำบลทุ่งกวาว และเทศบาลเมืองแพร่ โดยน้ำแม่แคมขณะนี้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 จะสามารถกักเก็บน้ำได้ 8,550,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 7,500 ไร่ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แคมได้ ปัจจุบันพบว่าลำน้ำแม่แคมบางช่วงมีวัชพืชจำนวนมาก กีดขวางทางน้ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากน้ำแม่แคมในการอุปโภค บริโภค และป้องกันการเกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
                        จังหวัดแพร่จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จัดทำ “โครงการพัฒนาฟื้นฟูน้ำแม่แคม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ขึ้น โดยบูรณาการกันในการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหา ลำน้ำแม่แคมตลอดทั้งสาย 18.3 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำแม่แคม ในการอุปโภคและบริโภคตลอดชีพ ป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝนช่วงที่มีน้ำไหลหลาก เป็นการสืบสาน รักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองในพื้นที่ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการด้วยเครื่องจักรกลจำนวน 51 วัน 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม