จังหวัดแพร่เดินหน้าประชุมและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน เร่งซ่อม สร้างบ้านแก่ครอบครัวเป้าหมาย 249 หลัง

                       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(19พ.ค.65) เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มิติด้านความเป็นอยู่” ของจังหวัดแพร่ โดยกำหนดดำเนินการซ่อม สร้างบ้าน ห้องน้ำให้แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 249 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมจำนวน 160 หลังคาเรือน และเฟสสอง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม2565 จำนวน 89 หลังคาเรือน พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ประกอบด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ , กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , วิทยาลัยเทคนิคแพร่ , สโมสรโรตารี่เวียงโกศัย , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. สำนักงานภาคเหนือ , หอการค้าจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
                       ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวถึงการนำมิติด้านความเป็นอยู่มาขับเคลื่อนว่า ที่เลือกมิตินี้เพราะว่าเป็นการแก้ไขที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุด เพราะบ้านเป็นปัจจัยสี่ ที่ให้คนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมายดำเนินการภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 รวมพลังคนแพร่แก้จน จำนวน 160 หลังคาเรือน และ และภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้อีก 89 หลังคาเรือน รวม 249 หลังคาเรือน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความสุข เป็นการปันความสุขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งเข้าใจว่าหากชุมชนเข้มแข็งก็จะสามารถดูแลความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชน และจะทำให้มีเป้าหมายมากกว่า 249 ครัวเรือนอย่างแน่นอน 
                       ทั้งนี้โครงการ บ้านปันสุขที่แพร่ ปันความสุขให้กับครัวเรือนที่ยากไร้ ที่สภาพบ้านไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ปรับปรุงบ้านให้มีความคงทนถาวร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ปราศจากโรคภัย ความไม่มีโรคคือยอดของความสุข ดังนั้น จึงเรียกได้ว่า บ้านเรือนสะอาด เป็นเครื่องประกาศคุณธรรม และการดำเนินงานดังกล่าว จะบรรลุผลด้วยความสามัคคีร่วมมือของหน่วยงาน และการช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชน ความสามัคคี นั้น เป็นความดีของประชาชาติ จะทำให้เกิดความเจริญผาสุกในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม