จังหวัดแพร่ ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ และการตรวจสต๊อกสุกร เนื้อสุกร อย่างใกล้ชิด

                 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ คณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พาณิชย์จังหวัดแพร่ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน อาทิ ปลัดจังหวัดแพร่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดแพร่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เกษตรจังหวัดแพร่ ประมงจังหวัดแพร่ สหกรณ์จังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ และ กำกับดูแล ตรวจสอบ ปริมาณ สถานที่เก็บการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกรติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หลังจากที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กาหนดให้ผู้เลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครอง หรือห้องเย็นที่มีสต๊อกสุกรชำแหละ ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2565 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการ จำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรหรือการกักตุนสินค้า และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนและการกระทำ
ความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อ สุกร ลง วันที่ 5 มกราคม 2565 หากตรวจแล้วพบว่า หากไม่แจ้งปริมาณจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบเห็นว่ามีการกักตุนจะมีโทษ ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

                 จากการตรวจสอบปริมาณสุกรชำแหละในจังหวัดแพร่ จำนวน 5 ราย พบว่าเป็นห้องเย็นขนาดเล็ก ขนาดความจุ 1 – 5 ตัน/วัน โดยจะมีสต๊อกเข้าออกทุกวัน มีทั้งการจำหน่ายปลีกและส่งกระจายไปแต่ละสาขา รวมทั้งมีการรับส่งเนื้อสุกรตามคำสั่งซื้อ เนื้อสุกรจะมีการจำหน่ายหมุนเวียนทุกวันเพื่อรักษาคุณภาพ สำหรับราคามีการปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อยเฉลี่ย 2.5 บาท/กก. โดยราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดง ส่วนสะโพก ไหล่ ไม่รวมหมูเนื้อแดงปรุงแต่งราคาในตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 190 - 200 บาท ราคาในห้างสรรพสินค้าอยู่ที่กิโลกรัมละ 169-174 บาท ราคาใน Shop อยู่ที่กิโลกรัมละ 165-193 บาท และสุกรมีชีวิต อยู่ที่กิโลกรัมละ 96 – 109 บาท

                 จังหวัดแพร่มีปริมาณสต๊อกสุกรชำแหละที่แจ้งตามประกาศ กกร. ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีปริมาณรวม 2,275.84 ตัน และปริมาณสุกรมีชีวิต รวม 33,045 ตัว (แยกเป็น สุกรพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ จานวน 707 ตัว ลูกสุกร จำนวน 11,317 ตัว สุกรขุนเกิน 30-60 กก./ตัว จำนวน 8,837 ตัว สุกรขุนเกิน 61-80 กก./ตัว จำนวน 5,369 ตัว และสุกรขุนเกิน 80 กก./ตัวขึ้นไป จำนวน 6,815 ตัว) ซึ่งเนื้อสุกรมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดแพร่

                 “หากประชาชนพบเห็นการกักตุน หรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โทร. 054 511118 ต่อ 110”


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม