จังหวัดแพร่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียง ปี 2565 จำนวน 65 ครัวเรือน 11 ตำบล

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(20ม.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมซน (องค์การมหาชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการสร้างโอกาสเข้าถึงระบบสวัสดิการและที่อยู่อาศัย เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือนยากจน ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
                 จังหวัดแพร่ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้มีการดำเนินโครงการ การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดิน ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ภายใต้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย 20 ปี ของรัฐบาล โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ที่ได้ร่วมกันดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และปฏิบัติการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายแบบบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิดการทำงานเป็นทีม "One Home"
                 ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ มีการรวมกลุ่มจากองค์กรชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมระดับชุมชนท้องถิ่น มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลจำนวน 84 สภาองค์กรชุมชนตำบล ครอบคลุม 100 % ซึ่งเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลได้มีการดำเนินงานในการพัฒนาร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชน 77 กองทุน เศรษฐกิจและทุนชุมชน 18 ตำบล แก้ไขปัญหาที่ดิน 15 ตำบล , เครือข่ายบ้านมั่นคง 4 โครงการ 22 ชุมชน 148 ครัวเรือน และโครงการบ้านพอเพียง 53 ตำบล 139 ครัวเรือน โดยเชื่อมโยงการทำงานเป็น "เครือข่ายคนฮักเมืองแป้" โดยยืดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้
                 การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการทำบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยระหว่างผู้แทนตำบล , เครือข่ายคนฮักเมืองแป้ , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และภาคีพัฒนา เพื่อหนุนเสริมการทำงานขององค์กรชุมชนทั้ง เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการ และภาคีพัฒนาต่างๆ อย่างบูรณาการ และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดแพร่ ได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม กระจายครอบคลุมทุกๆพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2565 นี้ เครือข่ายฮักเมืองแป้ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการบ้านพอเพียง จำนวน 65 ครัวเรือน 11 ตำบล รวมทั้งสิ้น 1,358,500 บาท 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม