สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ จัดโครงการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (14 ม.ค.65) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญรัฐบาลของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัดแพร่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการใช้สื่อแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัด ในการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ขยายผลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชน

นางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น นำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านทางสื่อเดิม และสื่อสมัยใหม่ โดยทำหน้าที่เป็นเสมือนคนกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การเตรียมพร้อมแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล ของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัด จึงเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ สามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งสร้างและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความร่วมมือ สนับสนุนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผ่านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ และช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล และสื่อมวลชนในพื้นที่ ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ Social Media ในปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดโครงการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประสานในส่วนของความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขอบข่าย แผนงาน วิธีการทำงาน แนวทางปฏิบัติ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ประสานการดำเนินงานระหว่างสื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกภายในเครือข่าย และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายภายนอก สามารถผลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญรัฐบาล ของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัดแพร่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการใช้สื่อแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัด ในการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ขยายผลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชน

การสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ในการสร้างเครือข่ายผ่าน Line meeting เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดย ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ และการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น เกิดความร่วมมือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด และประเทศ โดยนางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม