สทนช. เตรียม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการตามภารกิจให้สอดคล้องกับมาตรการ

              นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 บรรลุเป้าหมายและให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรการ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ต่อไป
              สำหรับ 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 ประกอบด้วย 1. คาดการณ์ชี้เป้า และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป
              2. ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ อาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการ ในระบบลุ่มน้ำ และกลุ่มลุ่มน้ำ ดำเนินการตั้งแต่ก่อนฤดูฝนจนถึงตลอดช่วงฤดูฝน 
              3. เตรียมความพร้อม เครื่องจักรเครื่องมือ อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ โทรมาตร บุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยง และศูนย์อพยพให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลาก และฝนทิ้งช่วง ดำเนินการตั้งแต่ก่อนฤดูฝนจนถึงตลอดช่วงฤดูฝน 
              4. ตรวจสอบพร้อมติดตามความมั่นคงปลอดภัยคันกั้นน้ำ ทำนบ พนังกั้นน้ำ ดำเนินการตั้งแต่ก่อนฤดูฝนจนถึงตลอดช่วงฤดูฝน 
              5. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำอย่างเป็นระบบ ดำเนินการก่อนฤดูฝนจนถึงตลอดช่วงฤดูฝน
              6. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย และฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติ ดำเนินการตลอดช่วงฤดูฝน
              7. เร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝน ดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2567 
              8. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน ในการให้ข้อมูลสถานการณ์ ดำเนินการก่อนฤดูฝนจนถึงตลอดช่วงฤดูฝน 
              9. การสร้างการรับรู้ ศูนย์บริการข้อมูลสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์ ดำเนินการก่อนฤดูฝนจนถึงตลอดช่วงฤดูฝน
              และ 10. ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย ดำเนินการตลอดช่วงฤดูฝน
              ทั้งนี้ 10 มาตรการดังกล่าว มีหลักการและกลไกสำคัญในการดำเนินงาน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพดำเนินการ

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
มาตรการฤดูฝน ปี 2567 มติ กนช 27มีค67.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar