จังหวัดแพร่เชิญชวนร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก นายสมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ว่า ตามที่จังหวัดแพร่ได้จัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีเป้าหมายในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยกำหนดการจัดพิธีดังกล่าวในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2567 
               จังหวัดแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ชื่อบัญชีโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารกรุงไทยสาขาแพร่ หมายเลขบัญชี 506-0-59121-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่ให้บริการสนับสนุนโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนยืมเลี้ยง เพื่อการผลิตโดยมีผู้มีจิตศรัทธาในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ หรือบริจาคเป็นเงิน และมอบให้กรมปศุสัตว์นำไปมอบให้เกษตรกรที่ขอรับบริการตามโครงการ ซึ่งตามระเบียบโครงการการยืมเพื่อการผลิตเมื่อได้รับมอบโค-กระบือ เพศเมียไปเลี้ยงและเกิดลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน เกษตรกรผู้ยืมจะต้องส่งคืนลูกโค-กระบือตัวที่ 1 ให้กับโครงการฯ นำไปมอบให้เกษตรกรที่ขอรับบริการรายอื่นต่อไป แต่เมื่อเลี้ยงครบสัญญายืมเพื่อการผลิต 5 ปี โครงการฯ จะมอบแม่โค-กระบือ และลูกโค-กระบือ ตัวที่ 2 ตัวที่ 3 ให้กับเกษตรกรเป็นกรรมสิทธิ์ และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนโคกระบือในประเทศ
               จังหวัดแพร่จึงจัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 73 ตัว และกำหนดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึง 31 กรกฎาคม 2567  และการมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือตามสัญญายืมเพื่อการผลิต โดยเกษตรกรที่จะรับมอบกรรมสิทธิ์จะต้องมีความประพฤติดี และส่งมอบลูกโคกระบือตัวที่ 1 ที่มีอายุครบตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริแล้ว สามารถมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ตามสัญญายืมเพื่อการผลิตครบ 5 ปี

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar