จังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ครั้งที่ 2 /2567

          วันนี้ (20 ก.พ.67) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ กำหนดเป็นแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และนำข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนดังกล่าวเสนอคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ทราบ
         โดยที่ประชุมรับทราบการรายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือนมกราคม 2567 และเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 (28 ธ.ค.66 – 4 ม.ค.67) 
          นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565 – 2567 และการดำเนินการแก้ไขปัญหาทางลักผ่านในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามรูปแบบแผนดำเนินงาน และกรอบระยะที่กำหนด ซึ่งนำเสนอโดยแขวงบำรุงทางเด่นชัย 

ชัยเชษฐ์ ปัดเปา / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar