สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ รับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีภารกิจในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการและชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เกิดความประทับใจ ซึ่งการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพของโฮมสเตย์และชุมชนเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโฮมสเตย์ที่จะขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ปลายพลางก่อนนั้น 
                สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโฮมสเตย์ภายในจังหวัดแพร่ (โฮมสเตย์รายใหม่ที่มีความพร้อมจะเข้ารับการตรวจประเมิน และโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง) เข้าร่วมสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยสามารถส่งเอกสารกลับมายังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุทัศนา ศรีวิลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นผู้ประสานงาน โทร. 0824831016 หรือรายละเอียดตาม QR Code 
 
ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar