จังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2567

          วันนี้ (1 ธ.ค.66) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อมอบนโยบายการทำงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุม
          สำหรับสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน Hotspot และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา โดยข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 – 2566 พบว่าปี 2562 เกิดจุดความร้อนสูงสุด 7,413 จุด หลังจากนั้นจุดความร้อน ก็ลดลงเรื่อยๆ สำหรับปี 2566 จังหวัดแพร่ประสบภัยแล้ง ประกอบกับห้วงเวลาดังกล่าวไม่มีฝน ทำให้จุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้น เป็น 5,811 จุด โดย อำเภอสอง จุดความร้อนสูงสุด 1391 จุด รองลงมา อำเภอเมือง 988 จุด อำเภอร้องกวาง 928 จุด อำเภอวังชิ้น 774 จุด อำเภอลอง 753 จุด อำเภอเด่นชัย 512 จุด อำเภอสูงเม่น 364 จุด และอำเภอหนองม่วงไข่ 111 จุด ตามลำดับ  พื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนสูงสุดได้แก่ พื้นที่ป่าสงวน 3,414 จุด รองลงมาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,780 จุด เขต สปก. 299 จุด พื้นที่เกษตร 270 จุด เขตชุมชน 95 จุด และเขตทางหลวง 23 จุด สำหรับค่า PM 2.5 ย้อนหลัง 5 ปี ปี 2561 เกิน 61 วัน ปี2562 เกิน 53 วัน ปี 2563 เกิน 56 วัน ปี 2564 เกิน 46 วัน ปี 2565 เกิน 23 วัน และ ปี 2566 เกิน 76 วัน
การดำเนินงาน ใช้แนวทางปฏิบัติในการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ ได้แก่  แบ่งพื้นที่เป็น 4 พื้นที่  พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน/เมือง และพื้นที่ริมทาง  ส่วน 5 มาตรการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ สร้างความตระหนัก ลดปริมาณเชื้อเพลิง  การบังคับใช้กฎหมาย และทีมประชารัฐ  
          นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบนโยบายสั่งการให้เจ้าของพื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม เขต สปก. พื้นที่ริมทางหลวง และพื้นที่ชุมชน  ดำเนินการจัดทำมาตรการก่อนและหลังการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ว่ามีแนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษอย่างไร ที่สามารถปฏิบัติได้จริง มอบสำนักงาน ปภ. สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟว่ามีเพียงพอหรือไม่ และมอบอำเภอไปประสานดำเนินการจัดการเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานศึกษา และ รพ. สต กรณีที่จุดความร้อนเกินค่ามาตรฐานหลายวัน โดยข้อสั่งการดังกล่าว จะได้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
 
ชัยเชษฐ์ ปัดเปา / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar