จังหวัดแพร่ บูรณาการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวช เข้าสู่การบำบัดรักษา ตามกระบวนการ CBTX โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

                     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานวันนี้(26พ.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องนคราแกรนด์บอลลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด การบูรณาการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวช ตามแนวทางกระบวนการ CBTX โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้สอดคล้องเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุขพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวนรวม 220 คนเข้าร่วม โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน 18 หมู่บ้าน  ชุมชน โดยชุดปฏิบัติการภาคีในพื้นที่ดำเนินการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวช  จัดทำฐานข้อมูล และนำบุคคลดังกล่าวเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามกระบวนการ CBTX โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือการบำบัดรักษา ในสถานพยาบาลของรัฐตามความเหมาะสม 
                     สำหรับจังหวัดแพร่ มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดโดยเฉลี่ยปีละ 1,200 คน ในจำนวนนี้ใช้สารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ในสัดส่วนถึงร้อยละ 98 ซึ่งการใช้เมทแอมเฟตามีน มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการ ทางจิต หรือ ที่เรียกว่าเกิด"ภาวะ โรคจิตเวชสารเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรง มีการทำร้ายตนเอง ทำร้ายบุคคลอื่นอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ