ปปส. ภาค 5 จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนฯ สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด

          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชน และศึกษาดูงานการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2566 โดยมีนายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน  ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชน มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางและนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย 
          กิจกรรมของโครงการฯประกอบด้วย การอภิปรายหัวข้อ “ประมวลกฎหมายยาเสพติดกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ประชาชนควรรู้”  ศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  และศึกษาดูงานโครงการวัคซีนวัยรุ่น บ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
          นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 2016) ได้เปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติด มาเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีการทบทวนนโยบายควบคุมยาเสพติด นโยบายทางเลือก และการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด เน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วย และการแก้ไขปัญหาสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญหายาเสพติด นำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย และมีการจัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติด มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
          นอกจากนี้พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีชายแดนติดกับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียมีการผลิตยาเสพติดหลายประเภท และมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดระหว่างประเทศ ทั้งลักลอบนำเข้ายาเสพติดสู่ประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศที่ 3 ทำให้เกิดการแพร่ระบาดยาเสพติด มีผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดจำนวนมาก รวมทั้งปัจจุบันมีการค้ายาเสพติดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ป.ป.ส.ภาค 5 จึงจัดโครงการฯดังกล่าวขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำข้อมูลที่ได้รับนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ โน้มน้าวจิตใจประชาชน พัฒนาไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสมในระยาวต่อไป

ชัยเชษฐ์ ปัดเปา / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม