จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 2/ 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (18 ม.ค.65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมธรรมโกศัย ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับคณะทำงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีน ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเรื่องเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 17  มกราคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 14 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 231 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในจังหวัดแพร่ทั้งหมด ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่จำนวน 99 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแพร่จำนวน 55 ราย โรงพยาบาลหนองม่วงไข่จำนวน 36 ราย โรงพยาบาลลอง จำนวน 8 ราย รักษาหายแล้วสะสมจำนวน 73  ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 1 ราย โดยจังหวัดแพร่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ลำดับที่ 69 ของประเทศ
ผลการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 สะสม 548,974 โดส เข็มที่ 1 จำนวน 270,755 คน เข็มที่ 2 จำนวน 247,554 คน เข็มที่ 3 จำนวน 28,228 คน  เข็มที่ 4 จำนวน 2,436 คน และเข็มที่ 5 จำนวน 1 คน โดยเป็นวัคซีนที่ได้รับจัดสรร Sinovac จำนวน 158,825 โดส วัคซีน AstraZeneca  จำนวน 225,430 โดส วัคซีน Sinopharm จำนวน 43,095 โดส วัคซีน Pfizer จำนวน 115,456 โดส และ วัคซีน Modena จำนวน 6,168 โดส
นอกจากนั้นมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการขออนุญาตจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 995 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ) และ เรื่องการขออนุญาตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “NAREERAT MINI MARATHON 2021” ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 950 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดงานได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ชัยเชษฐ์ ปัดเปา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :