คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบช่วยบุคลากรด่านหน้าแก้โควิด-19 ขยายเพิ่มอีก 3 เดือน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงิน 12,669 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา บุคคลภายนอก ค่าใช้สอยและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 คะแนนโหวต :