องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย รับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตลอดจนการให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

                      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โดยได้ถวายความเคารพและเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จากนั้นได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย มอบถุงของขวัญพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และเป็นประธานประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดแพร่ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเด่นชัย ซึ่งเป็นการมาตรวจเยี่ยมของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตลอดจนการให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างและระบบบริการให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย นำแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาลให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 2 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชม นิทรรศการ เสน่ห์ล้านนากัญชายาสมุนไพร สร้างสุขชาวไทย ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยได้ดำเนินการผลิต เพื่อเป็นยาแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ป่วยและจำหน่าย แก่โรงพยาบาลต่างๆ 
                     
ะวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัยเริ่มให้บริการสาธารณสุขในรูปแบบของสถานีอนามัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 บนพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัยปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ปี พ.ศ. 2528  ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาล 10 เตียงเป็น 30 เตียงบนที่ดินบริษัทอิสเอเชียติค บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในปี 2531 เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีแพทย์เฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่ อายุรกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 206 คน โดยให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA: Hospital Accreditation) แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเด่นชัย ซึ่งมีประชากรในเขตรับผิดชอบ 34,562 คนและอำเภอใกล้เคียง มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 92,303 ครั้งต่อปี
                      และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลปงป่าหวาย โดยประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลปงป่าหวาย ในการพัฒนาชุมชน “ปงป่าหวาย ชุมชนร่วมใจ ดูแลทุกกลุ่มวัย ด้วยใจภักดิ์” ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงอายุ การตัดตุงไส้หมู , ถังเงินถังทองไม้มงคล , กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ชมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปงป่าหวาย เดินทางไปเยี่ยมบ้านของ นางเรือนคำ อินทร์สอน บ้านเลขที่ 16/5 หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแชมที่พักอาศัยจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย เทศบาลตำบลปงป่าหวายและชุมชน และเยี่ยมชม ห้องศิลป์นิรันดร ปราชญ์ท้องถิ่นด้านจิตรกรรม

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :