รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ในพื้นที่ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำหลากในฤดูฝน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2567 สั่งกรมชลประทานเร่งรัดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำยมทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมมอบปัจจัยการผลิต และโฉนด ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่สร้างมัคคุเทศก์น้อยนักเล่าเรื่องเมืองเก่ามีชีวิต กระตุ้นการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เล่าเรื่องเมืองแพร่ "เล่าเรื่องให้โดนใจใน TikTok" ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ หลังพบมีการดำเนินการล่าช้า

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผ้าจกเมืองลอง

- บริการออนไลน์ -

face book
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government