ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

     

 ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ , โทรสาร (054) 511566 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

          บทบาทหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัด โดยให้คำปรึกษา แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์รวบรวมข่าวสารทางราชการ องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ของจังหวัดแพร่ และจังหวัดอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด ได้รับทราบและเข้าใจ โดยการใช้สื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INTERNET) https://phrae.prd.go.th/ แฟนเพจเฟสบุ๊ค ...ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่....https://www.facebook.com/prdphrae/ ตลอดจนมวลชนสัมพันธ์ เป็นหลัก นอกจากนี้ยัง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนมีต่อส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อจะได้แก้ไข หรือปรับปรุงอันจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนให้พัฒนายิ่งขึ้น

 รายนามประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

1. นายรักสิทธิ์ วาทโยธา พ.ศ. 2528 - 2531

2. นายเพชร กันทาดี พ.ศ. 2532 - 2533

3. นายธำรงค์ แพรพิมพารัตน์ พ.ศ. 2534 - 2535

4. นายสุคนธ์ ธังศิริ พ.ศ. 2535 - 2537

5. นายสุจินต์ อัมรางกูร พ.ศ. 2537 - 2539

6. นายสุชาติ ณ สุวรรณ พ.ศ. 2539 - 2540

7. นายชูโชค ทองตาล่วง พ.ศ. 2541 - 2543

8. นายสมบูรณ์ วงศ์โสม พ.ศ. 2543 - 2546

9. นางสาวโสภิดา พจนานุรัตน์ พ.ศ. 2546 - 2550

10. นายรังสรรค์ ขำแจง พ.ศ. 2550 - 2553

11. นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา พ.ศ. 2553 - 2558

12. นายฤทธิเดช โคตรสาร พ.ศ. 2558 - 2560

13. นายสัมพันธ์ ช้างทอง พ.ศ. 2560 - 2561

14. นางรติพร บุญคง พ.ศ. 2562 - 2565

15. นายอธิชัย ต้นกันยา พ.ศ. 26565 - ปัจจุบัน

 อัตรากำลังของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

1. ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ นักประชาสัมพันธ์ อำนวยการระดับต้น

2. นักประชาสัมพันธ์ 

3. นายช่างไฟฟ้า 

4. และ 5. เจ้าพนักงานธุรการ  

6. นักประชาสัมพันธ์

7. พนักงานขับรถ 

8. พนักงานบริการ

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar