จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ “ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์ แพร่” ช่วยผู้ประกอบการได้จำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ จำนวน 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนสู่ OTOP  จำนวน 20 หมู่บ้านๆ 40 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมคือ พัฒนาทักษะกลุ่มสัมมาชีพชุมชนด้านการผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ์ , ออกแบบพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สู่มาตรฐาน , ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนพระราชดำริในชุมชน ดำเนินการ 13 หมู่บ้านๆ ละ 2 ผลิตภัณฑ์รวม 26 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชน , ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มอาชีพสู่ OTOP และ สนับสนุนช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มอาชีพ
          สำหรับกิจกรรมการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ในชื่อ “ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์ แพร่” จัดขึ้นอีกในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  และวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 30 บูธ ประกอบด้วย กลุ่มสัมมาชีพชุมชนจำนวน 10 หมู่บ้าน 20 ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มปลูกพืชผัก จำนวน 10 กลุ่ม
          โดยมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Offline และ Online เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากซบเซาลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในงานนอกจากมีการจำหน่ายของกลุ่มสัมมาชีพแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแนะนำสินค้าในงาน และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การจัดโปรโมชั่น เช่น การจัดทำคูปองส่วนลด / นาทีทอง / จำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมจำหน่ายไข่ไก่ฟองละหนึ่งบาท ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของประชาชน เพียงไม่กี่นาทีก็หมด

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar