จัดหางานจังหวัดแพร่เตรียมจัด นัดพบแรงงาน ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่

             นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัดแพร่แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงาน” ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพอิสระ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ประสงค์หางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน เปิดโอกาสให้นายจ้าง/สถานประกอบการกับผู้สมัครงาน รับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรง ตลอดจนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้ง การจัดแสดงนิทรรศการด้านอาชีพ แหล่งฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพจากหน่วยงานและสถาบันการเงินของรัฐ
             ในการจัดงานนัดพบแรงงานร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพอิสระในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง/สถานประกอบการ กว่า 15 แห่ง นำตำแหน่งงานว่างกว่า 200 อัตรา มาเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งาน ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ แหล่งฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และหลักสูตรยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงาน แหล่งเงินทุน/เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ อาทิ กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน กองทุนคนพิการ กองทุนผู้สูงอายุ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร และสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นต้น และกองทุนประกันสังคม มาร่วมให้บริการ/ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ มีอาชีพ และหลักประกันที่มั่นคงสำหรับแรงงานให้กับประชนชน อีกด้วย
             จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีความประสงค์หางานทำและประกอบอาชีพอิสระ เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้สมัครงานควรเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบอนุญาตขับขี่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) เอกสารแสดงสถานภาพการพ้นภาระทางการทหาร (สำหรับผู้ชาย) และควรแต่งกายชุดสุภาพ
             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5451 1721 และ 0 5451 1807

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ