จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 เมษายน 2567 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารารมหลวง

              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวม 12 ครั้ง ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ และพระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ในทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช 2567 นั้น 
              โดยวันที่ 28 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้น ณ ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีดังล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เจริญศีล สมาธิ ปัญญา มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักศีล 5 สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติมีความสงบและมั่นคง
              และกำหนดการในครั้งต่อไปมีดังนี้ ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 28  พฤษภาคม 2567 ที่วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
              ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 28  มิถุนายน 2567 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
              ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 28  กรกฎาคม 2567 ที่วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
              ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 28  สิงหาคม 2567 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
              ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 28  กันยายน 2567 ที่วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
              ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2567 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
              ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ที่วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร
              ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ