จังหวัดแพร่ แนะนำประชาชนปฏิบัติตน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงฤดูร้อน

            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางว่า กรมอุคุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะกากาศในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ปี 2567 โดยทั่วไปลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าว และมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศร้อนจัด ต่อเนื่องเป็นเวลานาน สภาพอากาศแห้งแล้ง เอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากอากาศร้อน
            จังหวัดแพร่จึงขอให้กองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เน้นการสื่อสารเชิงรุก ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะภัยอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งมักมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวัง การทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงกรณีอัคคีภัยที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่มักเกิดอยู่บ่อยครั้งในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยให้หมั่นตรวจสอบและควรเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ใฟฟ้า สายไฟที่มีสภาพเก่าหรือชำรุด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย
            ในช่วงที่อากาศร้อนถึงร้อนจัด ขอให้หลีกเสี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอาย ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่ทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้ง อาจจะเกิดโรคลมแดด หรือ Heatstroke ได้ ควรดื่มน้ำเปล่าให้มากเพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงอากาศร้อน เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้
            กำชับให้ผู้อำนวยการแต่ละระดับ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรสาธารณกุศล จัดชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ประจำจุดเสียง เพื่อเฝ้าระวังและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเพาะบริเวณพื้นที่จัดงาน ที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก ตลอดจนบริเวณแหล่งน้ำที่ประชาชนนิยมไปเที่ยว
            หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย หรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ