รัฐฯ สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนมัธยมปีที่ 1 – 3 แก่โรงเรียนขยายโอกาส แก้ไขปัญหาเด็กไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รานยงานว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรุงเทพมหานคร (อัตราเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 8 พฤศจิกายน 2565) ให้กับนักเรียน 575,983 คน ระยะเวลา 200วัน/ปีการศึกษา จำนวน 2,955.57 ล้านบาท 
             โดยให้มีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามขนาดโรงเรียน งบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันรวมทั้งสิ้น 2,955.57 ล้านบาท แบ่งอัตราตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6,855 แห่ง งบประมาณ 2,460.39 ล้านบาท 2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 376 แห่ง งบประมาณ 337.25 ล้านบาท 3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 4 แห่ง งบประมาณ 1.99 ล้านบาท 4. กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 109 แห่ง งบประมาณ 155.94 ล้านบาท 
             นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การอนุมัติงบดังกล่าวเป็นไปตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในอัตรา 24 บาทต่อคนต่อวัน และเป็นอัตราเฉลี่ยเช่นเดียวกันนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักวิธีการหาค่าเฉลี่ยของอัตราตามขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ดังนี้ 1. จำนวนนักเรียน 1 – 40 คน ค่าอาหาร 36 บาทต่อคนต่อวัน 2. จำนวนนักเรียน 41 – 100 คน ค่าอาหาร 27 บาทต่อคนต่อวัน 3. จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน ค่าอาหาร 24 บาทต่อคนต่อวัน 4. จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป ค่าอาหาร 22 บาทต่อคนต่อวัน ลงพื้นที่จริงก่อนเสนอ พบปัญหาด้านการศึกษาและข้อจำกัดของงบฯ 
             นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเสียงสะท้อนถึงปัญหาการศึกษาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านงบประมาณ โรงอาหาร อาคารเรียน และบ้านพักครู ซึ่งจะนำมาบรรจุอยู่ในการจัดทำแผน คำของบประมาณ ปี 2568 
             ด้าน ป.ป.ช. ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้รับการร้องเรียน ในเรื่องโครงการอาหารกลางวันเด็กเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการลงสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันเด็ก ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บุคลากรครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้รับประทานอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีปริมาณที่เพียงพอ ตามหลักโภชนาการที่เด็กควรได้รับในแต่ละมื้อ และที่สำคัญเพื่อเฝ้าระวังปัญหาที่อาจจะลุกลามไปสู่การทุจริตหรือส่อให้เกิดการทุจริตกับโครงการดังกล่าว

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar