จังหวัดแพร่ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

                      วันนี้ ( 31มี.ค.67 ) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธี ภายในงานพิธีประกอบด้วย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ รับฟังสารจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย คือนายสมพร พรวิเศษศิริกุล ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่  นายวิชิน โชติปฏิเวชกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ สังกัดโรงพยาบาลแพร่  นางเนาวราวรรณ นาพรม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลสอง และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดจำนวน 9 ราย  
                    สำหรับการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

สุวัฒน์ คำหม่อม - ข่าว

อำนวย จันต๊ะหล้า - ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar