เทศบาลเมืองแพร่ จัดเจ้าหน้าที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามชุมชนต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 23 เมษายน 2567

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่เทศบาลเมืองเพร่ โดยนายดชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 23 เมษายน 2567 จึงขอให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามวัน เวลา และสถานที่ให้บริการของแต่ละชุมชน ดังนี้
                วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนน้ำคือ ที่ทำการชุมชนน้ำคือ
                วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนเพชรรัตน์ ที่ทำการชุมชนเพชรรัตน์ 
                วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนวัดหลวง ที่วัดหลวง 
                วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนสวรรคนิเวศ ที่วัดสวรรคนิเวศ
                วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนเหมืองหิตพัฒนา ที่หน้าศาลเจ้าปู่ท้าวพระยา
                วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนชัยมงคล ที่วัดชัยมงคล
                วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนพระร่วง ที่วัดพระร่วง
                วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนศรีบุญเรือง ที่ศาลาอเนกประสงค์ศรีบุญเรือง
                วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนศรีชุม ที่วัดศรีชุม
                วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนเหมืองแดง ที่วัดเหมืองแดง
                วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนพระนอน ที่วัดพระนอน
                วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนทุ่งต้อม ที่ทำการชุมชนทุ่งต้อม
                วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนเชตวัน ที่วัดเซตวัน
                วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนร่องซ้อ ที่วัดร่องซ้อ
                วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนสระบ่อแก้ว ที่วัดสระบ่อแก้ว
                วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนเหมืองหิตต้นธง ที่เหมืองหิตต้นธง
                วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนพงษ์สุนันท์ ที่วัดพงษ์สุนันท์
                วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ชุมชนหัวข่วง ที่วัดหัวข่วง

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar