หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ในพื้นที่

              ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า ปริมาณน้ำนมดิบที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมนำมาใช้ในการบริหารจัดการนมทั้งระบบไม่มีความถูกต้อง ตรงตามปริมาณน้ำนมดิบที่มีอยู่จริง โดยมีการตกแต่งตัวเลขข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลประโยชน์ ทำให้มีปริมาณมากกว่าความเป็นจริง จึงได้สั่งการให้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากฟาร์มทุกฟาร์ม และศูนย์รวบรวมน้ำนมโคทุกแห่ง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำนมโคให้สอดคล้องกันทั้งประเทศ เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
              ด้านนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมนำมาใช้ในการบริหารจัดการนมทั้งระบบ ให้มีความถูกต้อง ตรงตามปริมาณน้ำนมดิบที่มีอยู่จริง โดยจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2567
              ในส่วนของจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง นำโดย นางสาวสุภาวรรณ เพ็ชศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรจังหวัดแพร่ นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานแพร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง และสำนักงานประมงอำเภอร้องกวาง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคและจำนวนโคนมทั้งจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ช่วยประสานงานในการเข้าพื้นที่ ณ ฟาร์มโคนมภายในจังหวัดแพร่ เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลปริมาณน้ำนมโคที่แท้จริง ที่นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการนมทั้งระบบให้มีความถูกต้อง ตรงตามปริมาณน้ำนมโคที่มีอยู่จริง และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
              จากข้อมูลของวันที่ 26 มีนาคม 2567 ซึ่งตามระบบฐานข้อมูล จังหวัดแพร่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่คณะทำงานฯ ต้องเข้าไปตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 24 ราย ทั้งนี้ คณะทำงานฯ จะได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบทราบต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar